Milí priatelia, prosíme podporte našu prácu. Môže nám pomôcť úplne každý. Aj 0,50€ je veľký dar a dopredu veľmi ďakujeme. Nadstavte si sumu 0,50€ vo Vašom IB ako pravidelný mesačný dar v prospech občianskeho združenia Pink Cross Slovensko, IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529, PayPal: https://paypal.me/pinkcrossslovakia  Veľmi ďakujeme !

„Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný pod hriech. Lebo čo robím, neuznávam; lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ale ak činím to, čoho nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý. A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele, dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam, lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Tak tedy nachádzam zákon sebe, ktorý chcem činiť dobré, že leží pri mne zlé. Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka; ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?! Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, našeho Pána! A tak tedy ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu.“ Rim 7,14-25.

Ako odolať?

Vďaka Bohu, biblia nás nenecháva úplne bezradných, kompletne zapredaných hriechu a s jedinou nádejou na zlepšenie až po svojej telesnej smrti, ale dáva nám aj pár užitočných návodov. „Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, nemiernu vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom.“ Kol 3,5 – veľmi dobrá kapitola na túto tému, odporúčam prečítať. Čo je teda tá najhlavnejšia rada proti akémukoľvek druhu hriechu?

„Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.“ Gal 5,16-21.

Čo znamená „choďte Duchom“? „A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom (ak ste spasení), hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha; na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu, a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve.“ Kol 3,1-4. „Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa Ducha, na veci Ducha.“ Rim 8,5. To je tá najväčšia rada – to, kam smerujete svoju myseľ. Naplňte svoju myseľ Božím slovom, zamestnajte si myšlienky tým, čo a ako urobiť správne. Čím viac sa naplníte správnymi vecami, tým menej času a priestoru budete mať pre tie nesprávne. A nielen to, ľudia, ktorí milujú a študujú Boží zákon majú aj mnoho ďalších krásnych prisľúbení: Ž 1,1-3, Ž 37,4-5, Ž 112 a iné. Aký je výsledok v boji s hriechom? „Nevykonáte žiadosti tela.“ Hovorí, že nebudete mať žiadosti tela? Určite nie. Vždy budeme pokúšaní všemožnými žiadosťami ale nepodľahneme im vtedy, keď „chodíme Duchom“. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť v pokušení je vyznať to v modlitbe Ježišovi. „Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným.“ Heb 2,18. „Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu.“ Heb 4,15.

Keď ste sa dočítali až sem, v tejto chvíli máte veľmi pevný základ toho, čo vlastne biblia učí o Bohu, o hriechu, o Ježišovi a Jeho vykúpení pre nás, viete, že sa do neba nedostaneme svojimi skutkami ale naše skutky majú význam, viete, že stojí za to proti hriechu bojovať a máte aj najsilnejšie zbrane ako to urobiť. S takýmto pevným kontextom sa môžeme až do konca článku vrátiť k pôvodnej téme: cudzoložstvo, smilstvo a čo s nimi. „Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva.“ 1 Tes 4,3.

„Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Pokrmy bruchu a brucho pokrmom, ale Bôh zkazí i brucho i pokrmy. No, telo nie smilstvu, ale Pánovi a Pán telu. A Bôh vzkriesil i Pána i nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údami Kristovými? Či tedy mám vziať údy Kristove a urobiť ich údami kurvy? To nech sa nestane! Alebo či neviete, že ten, kto sa pripojuje ku kurve, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jedno telo. A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Utekajte pred smilstvom! Každý hriech, ktorý by vykonal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.“ 1 Kor 6,12-20.

„Všetko smiem, ale nie všetko prospieva.“ Znamená to, že smieme smilniť a cudzoložiť? Áno, smieme, v tom zmysle, že ak sme raz spasení, sme spasení raz a navždy. Sám som zažil ťažké časy ako veriaci, keď som ešte nevedel to, čo vy už viete, že vám ani len pád do smilstva a to ani potom, čo ste boli spasení, nezabráni dostať sa do nebeského kráľovstva. Že spasenie je dar Boží a nie Jeho výmenný obchod za našu dokonalosť. Áno, VŠETKO smiem! Ale nie všetko prospieva. A ako top najvyšší príklad toho, čo neprospieva ale škodí Pavol hneď uvádza smilstvo. Prečo nesmilniť? Lebo je to hriech proti vlastnému telu, lebo sme kúpení Ježišom a už nepatríme sebe ale Jemu, a pretože v našom tele prebýva Svätý Duch a ten nemá žiadne potešenie z toho, keď smilníte.

Čo robiť, aby sa zabránilo smilstvu? „Dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech preukazuje žene povinnú dobroprajnosť a podobne aj žena mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž; podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť.“ 1 Kor 7,1-5. To je najjednoduchšia rada: nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Nečakajte do 30-tky, kým si začnete niekoho hľadať, nerandite spolu štyri roky ale keď budete obaja schopní záväzku voči druhému, čím skôr sa vezmite. Mnoho dobrých tipov k tomu dávam vo svojom článku Kresťanská baliareň. Ako sa potom zabráni cudzoložstvu v manželstve? „Muž nech preukazuje žene povinnú dobroprajnosť a podobne aj žena mužovi.“ Inými slovami, vysexujte sa do sýtosti. Žena nerozhoduje o tom, kedy bude mať sex ale jej muž, podobne ani muž nerozhoduje o tom, kedy bude mať sex ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému. V skratke: proti smilstvu – vezmite sa, proti cudzoložstvu – neodopierajte si sex.

Čo robiť dovtedy, kým si svoju životnú lásku nájdete? Moja prvá rada, ak si panic alebo panna, nepokúšaj sa nebyť. Smilstvo je ako vysoko návyková droga. Heroín som v živote ani nevidel a vôbec ma nepokúša. Stavím sa, že po jedinom použití by moje pokušenie na heroín bolo ohromne vysoké. So smilstvom je to to isté. Stačilo raz „privoňať“ a pokušenie potom bolo mnohonásobne vyššie ako pokušenie predtým. K tomu ešte skreslilo moje vnímanie a po každom takomto pokuse sa moje túžby na niekoľko týždňov preorientovali z toho, čo chcem ja urobiť pre svoje milované, na to, ako ich chcem použiť na sex. Preradil som do sebeckého módu a vôbec som si nevedel pomôcť. A to som plnohodnotný sex nikdy nemal a ako vám asi došlo, som z tých, ktorí chodia Duchom. Predpokladám, že ak sa do smilstva dostanete ďalej a ešte nemáte návyk chodiť Duchom, budete to mať ešte oveľa ťažšie.

Spomínate si na jeden verš z modlitby Pánovej: „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ Mt 6,13. Znamená to, že je to Boh, kto nás pokúša na zlé? „Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.“ Jak 1,13-15. Keď je každý pokúšaný od svojej žiadostivosti a nie od Boha, prečo ho potom ešte prosíme „neuveď nás do pokušenia“? Keď to nerobí aj tak? Najľahší spôsob ako nepodľahnúť pokušeniu je úplne sa mu vyhnúť. Ak chceš prestať piť, je to extrémne ťažké, keď ideš von s partiou, ktorá ide na pivo. Ak ťa pokúša na smilstvo, keď si na diskotéke, ani tam nechoď. Naša pevná vôľa odolávať je ako sval. S používaním zosilnie. Keď ju necvičíme, atrofuje. A takisto ako svaly, aj naša vôľa má nejaký obmedzený počet opakovaní, koľkokrát sa dá použiť. Naložíš si na benchpress 60 kíl a tešíš sa, koľko opakovaní vieš dať. Ale postupne sa tak unavíš, že viac už nedáš a tú činku jednoducho neudržíš. Ani keby si cvičil s prázdnou žrďou. Tak aj väčšina ľudí keď si povie, že ide „na jedno“, väčšinou úprimne nemajú v pláne schľastať sa jak svine. Až s postupom času, keď pokušeniu odolali mnohokrát, už nedokážu urobiť ani jedno ďalšie opakovanie a jednoducho podľahnú. Pre mňa bol národný šport zisťovať ako blízko sa viem dostať k pokušeniu a ešte mu nepodľahnúť. Nedá sa to. Keď už si na hranici, skôr či neskôr ju prekročíš. Ja som týmto prístupom vytvoril veľa bolesti sebe a aj ženám, ktoré som miloval. „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Mt 26,41.

Potom sú klasické rady ako napríklad, že keď máš pokušenie, choď si zabehať. Biblia síce hovorí „Utekajte pred smilstvom!“ (1 Kor 6,18), ale nemyslím si, že je to myslené primárne v doslovnom zmysle. Aj keď napríklad Jozef to zobral doslovne, keď s ním chcela spať Putifarova žena a fyzicky utiekol. (Gn 39,12.) To už na sebe ale medzičasom nemal oblečenie a dostal sa vďaka tomu do basy. Utekajte pred smilstvom pokiaľ možno skôr, než by ste pred ním museli utekať nahí z niekoho domu. 🙂 Ale teraz vážne, rada ísť si zabehať možno pomôže niektorým ľuďom, najmä pokojnejším povahám, ale keby som si mal ja ísť zabehať zakaždým, keď pomyslím na sex, Forrest Gump by bol pri mne sračka. 🙂

Na rade zabehať si je niečo principiálne dobré a niečo principiálne zlé. Principiálne dobré je urobiť niečo iné, než na čo máme pokušenie, obzvlášť pokiaľ je to niečo, čo buduje človeka a spôsobuje dobré pocity. Principiálne zlé je urobiť si z toho jedinú metódu. Napoleon Hill píše o transmutácii sexuálnej energie, jej premene na iné formy. Sex je určite jeden z našich najväčších motivačných faktorov ale nie je to jediná vec, ktorá sa s touto energiou dá robiť. Môžete ju premeniť na obrovskú tvorivosť, vrcholné športové výkony, osobný šarm, ktorý použijete v obchode… najúspešnejší ľudia sveta v akomkoľvek odvetví, podnikaní, či profesii sú ľudia, ktorí vedia (či už vedome alebo nevedome) výborne transmutovať svoju sexuálnu energiu. Nehovorím teraz o žiadnej meditačnej technike z východných náboženstiev. Ak máš jasný životný zámer a spaľujúcu túžbu po jeho dosiahnutí, ak vieš svoje myšlienky perfektne podriadiť určitému poslaniu, pokušenie na sex výrazné klesá, pretože tú istú energiu spotrebuješ inde. A zabehať si je síce fajn ale v porovnaní s tým, aké sú možnosti sexuálnej energie, je to len snehuliak na špičke ľadovca. Ak svoje myšlienky nepodriadiš určitému poslaniu, prirodzená tendencia bude, že sa sexuálna energia prejaví v tej najnižšej forme: túžbe po smilstve a cudzoložstve. Ak svoje myšlienky podriadiš a to nielen svojmu poslaniu, ale aj Božím zámerom, ak si zamiluješ Božie slovo tak, že nad ním budeš rozmýšľať vo dne v noci, po prvé presne vystihneš to, čo to znamená chodiť Duchom, po druhé mnohé úžasné Božia zasľúbenia sú určené práve pre teba, po tretie to, kam ťa privedú tvoje myšlienky nebude mať iba dočasnú ale večnú hodnotu, po štvrté aj tvoja túžba po smilstve sa zmenší, tentokrát nie pretože to hovorí Napoleon Hill, ale pretože to hovorí Boh. 🙂

„Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.“ 1 Kor 9,24-27. (Mimochodom, v tomto verši si radšej nevšímajte práve Roháčkov preklad, ktorý hovorí „do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho“, v angličtine som najväčší nonsens objavil v GOD’S WORD® Translation – ach, milujem tie copyrighty na bibliu! – „I toughen my body with punches and make it my slave“, „stvrdzujem svoje telo údermi a zotročujem si ho“. Asketizmus a sebatrýznenie nie sú Božie princípy. „Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť biedu.“ Flp 4,12. Áno, ak je to potrebné, máme vedieť aj pretrpieť, ale to neznamená vyhľadávanie trápenia, akoby bolo niečo svätého na tom sa trápiť. A už vôbec nie „biť sa do tváre“. Sebapoškodzovanie je spojené jedine so satanizmom (1 Krl 18,28) a posadnutosťou démonmi (Mk 5,5). A nie je to inak ani v kostoloch a kláštoroch, kde občas uvidíte maľby mníchov, ktorí sa trýznia reťazami, emo, ktorí sa režú a ani filipínski akože-kresťania, ktorí sa nechávajú ukrižovať, aby „kráčali v Kristových stopách“. A tak miesto aby akceptovali, že Kristus zomrel za nich, snažia sa dokázať Bohu tým najhorším možným spôsobom, akí sú duchovní a ako si zaslúžia ísť do neba… „A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to nič prekvapujúce, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom.“ 2 Kor 11,14-15. Ukázňovať si telo a podrobovať ho službe neznamená asketizmus a sebapoškodzovanie, ale triezvosť a disciplínu.)

Dôvody pre smilstvo

Nebudem citovať biblické dôvody – tie žiadne nie sú – ale budem sa venovať argumentom, ktoré sú obľúbené alibi v našej kultúre.

„Chcem nabrať skúsenosti.“ Čo bude ich cieľom? Vytvoriť vo svojom finálnom partnerovi moment prekvapenia pri prvom sexe, aký ste super? Nebolo by pre vášho partnera milšie prekvapenie, keby ste do toho išli s tým, že ste celí a bezvýhradne jeho? Neviem aké reči máte medzi sebou vy, dámy, ale aj medzi najväčšími kurevníkmi sú cennejšie panny ako skúsené kurvy. 😉 Čo potom ešte pre vášho vysneného princa, ktorý vám chce byť verný celý život? „To tam dole“ sa môžeš naučiť používať určite veľmi rýchlo aj pri tvojom milovanom výslednom partnerovi. A nakoniec, nebude to ľahšie, keď to už nie je len objav z ulice ale milovaný človek?

„Každý ďalší už niekoho má/mal.“ Rozumiem, že tlak kultúry je fakt veľký a keď máte aspoň cca 20 rokov, tak takmer každý vo vašom okolí už „to mal“. Chápem váš pocit trápnosti, hanby, či neskúsenosti, ale nič moc sa nezmení. Teraz sa hanbíš za to, že si ešte nikoho nemala, až sa rozídete, budeš sa hanbiť za to, koho si mala. 🙂 Takže prestaň čítať články o tom, či mu dať na prvom rande, či to nie je moc kurevské, alebo počkať do druhého, aby si videla, či mu na tebe záleží. Nezáleží. A ak, tak primárne aj tak len na sebe.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *