Milí priatelia, prosíme podporte našu prácu. Môže nám pomôcť úplne každý. Aj 0,50€ je veľký dar a dopredu veľmi ďakujeme. Nadstavte si sumu 0,50€ vo Vašom IB ako pravidelný mesačný dar v prospech občianskeho združenia Pink Cross Slovensko, IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529, PayPal: https://paypal.me/pinkcrossslovakia  Veľmi ďakujeme !

Potom viackrát opakuje podobnú myšlienku, ktorá ale dodáva novú informáciu: „Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.“ Lk 16,18. „Kto by prepustil svoju manželku a vzal si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.“ Mk 10,11-12. Doteraz sme hovorili o podmienkach, za akých sa človek smie rozviesť. Teraz ale hovorí niečo nové: Keď už si sa rozviedol a vezmeš si niekoho iného, cudzoložíš. Boha neodžubeš nejakým papierom o rozvode. Prvé slovo platí, druhé letí z gatí! A to, že ti niečo vyletelo z gatí, Boha nijako nedojíma, ani keď si to ošetríš papierovo. On pozerá stále na to prvé slovo. Ďalší fakt, ktorý tieto verše hovoria je, že aj keby si bol panic/panna a vezmeš si niekoho, kto sa rozviedol, cudzoložíš.

Zhrnuté a podtrhnuté z celej biblie, ak sa vyspíš hoci s tým, koho miluješ, kým mu nesľúbiš súkromne aj verejne vernosť na celý život, je to veľmi, veľmi, veľmi zlé, ale dá sa nad tým prižmúriť oko, ak to urobíš dodatočne a nikdy od svojho rozhodnutia neodstúpiš. (Dt 22,28-29, Ex 22,16-17). Čokoľvek okrem toho je neprípustné, je to cudzoložstvo. Mojžiš povedal nejaké prípady, ľudia si našli kľučky v zákone, „rozvediem sa a vezmem si niekoho iného“, aby boli na papieri v poho, ale Ježiš hovorí, že je to cudzoložstvo aj tak. Hodné smrti, za čias Mojžišovho zákona aj tej fyzickej.

Možno vám to príde až vtipné, že také veci vôbec rozoberá. Veď ak nechcem, aby mi na to prišli, tak sa nebudem ženiť či vydávať. Podobne rozmýšľali aj Ježišovi učeníci: „Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa!“ Mt 19,10. (I keď učeníci nehovorili o sexe bez záväzkov, ale o panictve až do smrti ako alternatívu náročných vzťahov medzi mužom a ženou – pozri kontext!) Ale sú kultúry, kde sa manželstvo berie vážne a napríklad v jednotkách ISIS to dovádzajú do opačného extrému a funguje tam prostitúcia takým spôsobom, že sa „pred službami“ vezmú a potom rozvedú. Akokoľvek to je, ani mať to v poriadku na papieri, ani vyhnúť sa papierovačkám úplne nie je dostatočné pred Bohom, ak to nemáš v poriadku v srdci.

A aj keď momentálne nemáme štátne zákony, ktoré by nám neumožňovali smilstvo, cudzoložstvo, rozvody a všetko ostatné, neznamená to, že sme zbavení zodpovednosti: „Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.“ Heb 13,4.

„Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých…. Veď dobre viete, že nijaký smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.“ Ef 5,3 a 5.

Máte svojho duchovného vodcu, ktorý vám hovorí niečo iné? Ktorý vám prečíta príbeh o cudzoložnici a uzavrie to tým, že Ježiš odobril cudzoložstvo? Alebo povie, že smilniť je fajn, lebo pre nás kresťanov je záväzný nový zákon a ten nahradil starý? Niekoľko poznámok: Po prvé, ukázali sme si, že nový zákon nie je o nič zhovievavejší ako starý. Po druhé, aj Ježiš bral starý zákon ako záväzný pre seba. Ak bol záväzný pre Ježiša, prečo by nemal byť pre teba? Ale pre istotu hovorí biblia aj o takýchto učiteľoch: „Oni však ako nerozumná zver, od prírody určená na lov a zabíjanie, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú; zahynú vo svojej skazenosti a stihne ich odplata za neprávosť. Hýrenie vo dne pokladajú za rozkoš, sú poškvrnou a hanebnosťou a na spoločných hostinách s vami sa oddávajú rozkošiam. Ich oči sú plné cudzoložstva a nevedia sa nasýtiť hriechu, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti, sú deťmi kliatby. Keďže opustili pravú cestu, zablúdili,…“ 2 Pt 2,12-15. Ak máš akékoľvek pochybnosti o tom, čo hovorím a stále si myslíš, že tvoj pastor, ktorý sa rozplýva nad nehádzaním kameňom, je fajn chlapík, ty si tá nestála duša.

Ale už sa stalo – čo teraz?

Aké sú teda následky týchto hriechov a ako sa im vyhnúť?

„A vonku (mimo nebeského kráľovstva) budú psi a čarodejníci a kurevníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož.“ Zj 22,15. „Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, kurevníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“ Zj 21,8.

Ešte raz pre tých, ktorí si myslia, že starý zákon už pre nás kresťanov nemá cenu: „…rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou.“ Jud 1,7. Sú výstrahou nám.

Kto za to môže? Je to diablova práca? Biblia hovorí niečo iné: „Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.“ Mk 7,21-23. A ešte raz inde: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania; to je to, čo poškvrňuje človeka. Mt 15,19-20. Teda odkiaľ sa to berie? Z nášho srdca. Všimnite si, že cudzoložstvá a smilstvá sú na jednom zozname uvedené medzi prvými zlými vecami spolu s vraždami. Tak vážne to vidí Boh. A ešte pred tým všetkým zlé myšlienky. Keďže všetky tieto zlé veci poškvrňujú človeka a už aj kto sa žiadostivo pozerá na ženu s ňou v srdci scudzoložil, preto nás poškvrňujú už aj naše myšlienky. Božie štandardy sú také vysoké, že ak by ste aj za celý život nesmilnili, necudzoložili, nezabili, nekradli, boli štedrí, šľachetní, morálni, zamýšľajúci dobré, iba chváliaci, pokorní a rozumní, aj tak ste sa na 100% previnili, lebo určite ste mali zlé myšlienky. (Áno, aj pomyslenie na bláznovstvo – myslieť na hlúposti – je hriech!)

Dobrá správa

„Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.“ Rim 3,11. „Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“ Rim 3,23. „Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery v Ježiša Krista tým, ktorí veria.“ Gal 3,22. „Preto zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo.“ Rim 3,20. „Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý bude žiť z viery.“ Gal 3,11. „Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.“ Rim 3,24. „Nepohŕdam Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel.“ Gal 2,21.

„Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.“ Ef 2,8-9 „Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista; vypadli ste z milosti. Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti.“ Gal 5,4-5.

„Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rim 10,9. „Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Jn 14,6.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ Jn 3,16-19.

„Ak sme smrťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom po tom, keď sme boli zmierení.“ Rim 5,10. „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ Rim 8,38-39.

„A ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky.“ Jn 10,28.

Predchádzajúce citáty som nekomentoval, lebo hovoria sami za seba. O tom celá biblia je, že Ježiš Kristus ako Boží Syn prišiel na túto zem, splnil požiadavky Božieho zákona za nás, bol obetovaný za nás, aby sme vďaka Nemu mali večný život a bol vzkriesený, a my, čo veríme, že sa obetoval za nás, budeme vzkriesení s Ním, a budeme mať večný život s Bohom v nebi. Ak si ešte nikdy nič nepočul o Bohu a prečítal si to, takmer isto si to pochopil správne. A ide o životne dôležité pasáže.

Bohužiaľ naša kultúra je taká presiaknutá učením katolicizmu, ktoré vychádza z judaizmu (falošné učenie tak jedno ako aj druhé), prejdem niektoré časti ešte raz a to s kontrolnými otázkami. Správa o Ježišovi Kristovi sa nazýva evanjelium, čo znamená dobrá správa. Mnohí ale prinášajú učenie, že ak si dobrý, ideš do neba, ak si zlý, ideš do pekla. Čo je to za dobrú správu, keď som vám už predtým ukázal, že v zásade sme zlí a keby sme boli neviem akí dokonalí, aj tak sme vinní zo zlých myšlienok? To by bola veeeľmi zlá správa.

Predstavte si, že prídete ku najluxusnejšej vile v štáte, zaklopete na dvere a oznámite majiteľovi: „Pane, sťahujem sa ku vám.“ „Prečo ako?“ „Lebo som dobrý človek! Urobil som toto a tamto…“ „Počkaj, počkaj, ticho! Ja ťa nepoznám, otoč sa a odíď!“ Myslíte si, že bude Boh reagovať inak? Vôbec nie! Počujte, čo o tom hovorí Ježiš: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň Gr. v onen (= súdny) deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!“ Mt 7,21-23. Ako je to teda s ľuďmi, ktorí sa spoliehajú na svoje skutky? Ježiš im hovorí nikdy som vás nepoznal. Hovorí snáď poznal som vás ale potom ste sa pokazili a už vás nepoznám? Nie: nikdy som vás nepoznal!

Čo teda Boh vyžaduje? „Vtedy mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.“ Jn 6,28-29. „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Jn 1,12. Ako by teda situácia pred luxusnou vilou vyzerala, keby ste prišli s týmto: „Ahoj Otec, som doma.“ Príjme vás! To je celá podstata! Nie pretože ste dokonalí, ale pretože ste Jeho deti. A ak by to bolo možné akokoľvek inak, ak by ste mohli byť dosť dobrí, aby ste boli prijatí, „potom Kristus nadarmo umrel.“ Gal 2,21. „Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista; vypadli ste z milosti. Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti.“ Gal 5,4-5.

Potom sú špekulanti, ktorí hovoria, že OK, tak Kristus sa obetoval za naše hriechy, musíš ho prijať a odvrátiť sa od svojich hriechov, nakoniec aj tak musíš zachovávať prikázania, aby si sa dostal do neba. Inak povedané, fajn, tak dostal si jednu šancu, nie že si ju pokazíš! Čo ale hovorí apoštol Pavol? „Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť.“ Rim 4,5. „Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rim 10,9. Kde je tu odvracanie sa od hriechov? Jánovo evanjelium je kniha, ktorá hovorí svoj zámer: „Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. “ Jn 20,31. Hovorí Jánovo evanjelium niečo o odvracaní sa od hriechu, aby ste mohli byť spasení? Vôbec nie, len dokola omieľa uver a budeš spasený. Podobne aj v prvom Jánovom liste: „Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“ 1 Jn 5,12-13.

Otázka: môžete prísť o večný život? Teraz žiješ OK, máš večný život, teraz už nie, nemáš večný život…. Veď je to nonsens! Ak je ten život večný, nemôžeš ho jeden týždeň mať a druhý už nie, inak by nebol býval večný už na začiatku! „A ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky.“ Jn 10,28. Poviete OK, OK, tak teda odteraz odpustí všetky hriechy nech sú akékoľvek a nikto nás nevytrhne z Jeho ruky ale čo ak sa sami vytrhneme? Čo ak prestaneme veriť? „Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť.“ 2 Tim 2,13. Boh si neserie do úst, ak si mu uveril raz, si spasený. Bodka. Aj keby si neskôr zmenil názor. Prvé slovo platí. Žiadne iné nie je potrebné.

Večný život je dar, ktorý ti Boh dáva zadarmo. Ak mu zaňho chceš platiť, odmietne ťa. Nemáš Mu čo ponúknuť. Teda teba nestojí nič. Zaplatený bol už takmer pred 2000 rokmi. Ak si ešte tento dar neprijal a veríš, že Ježiš prišiel na svet aby sa obetoval za naše hriechy, aby nás zmieril s Bohom, môžeš mu aj teraz vyznať napríklad takto: „Pane Ježišu, viem, že som hriešny a nemám ti čo ponúknuť, aby si ma prijal. Verím, že si zomrel za moje hriechy, že si bol vzkriesený a že dávaš večný život. Daj ho, prosím, aj mne a urob ma Božím dieťaťom! Amen.“

„Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.“ Ef 2,8-9.

„Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rim 10,9.

Prečo teda nijaký kurevník nevstúpi do nebeského kráľovstva?

Ak ste dávali dobrý pozor, isto ste si všimli, že som najprv citoval verše o tom, kto každý nevojde do nebeského kráľovstva, potom som vás zavalil tým, že každý, kto verí v Ježiša vstúpi a vôbec nejde o skutky, a ešte si dovolím tvrdiť, že tam nie je žiadne protirečenie. 🙂 Ako to teda je?

Aj ak si si prešiel hriešnu minulosť, Boh ťa stále môže spasiť. Ezechiel 16. kapitola hovorí o Jeruzaleme a celý čas ho prirovnáva ku žene, ktorá kurvila s okolitými národmi. Je to veľmi pekná obrazne napísaná kapitola. Na konci, po všetkom, čo páchala, jej hovorí: „Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. Ja ustanovím svoju zmluvu s tebou a spoznáš, že ja som Hospodin, aby si si spomenula a zahanbila sa, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala — znie výrok Pána, Hospodina.“ Ez 16,60,62-63.

Ježiš potom hovorí veľkňazom a starším ľudu: „Veru vám hovorím, že daňováci a štetky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.“ Mt 21,31. Prečo je to tak? Kvôli pýche a skutkom. Tí, čo boli ponorení v sexuálnych hriechoch skôr vedia, že nemajú Bohu čo ponúknuť a tak sa spoliehajú na Jeho milosť (v Ježišovi Kristovi). Veľkňazi a starší boli takí presvedčení o svojej správnosti, že si mnohí mysleli, že žiadnu milosť ani nepotrebujú. Preto je pre nich ťažšie byť spasení.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *